Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการจัดการความรู้ (KM)  
    - กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้
    - กระบวนการจัดทำคำสั่ง
คู่มือการให้บริการ
1

คู่มือการปฏิบัติงานกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2559)

คู่มือการปฏิบัติงานกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
(ฉบับ พ.ศ.2552)