Get Adobe Flash player
Home | คำสั่งกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

คำสั่งกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
7 01/2561 17 ม.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
6 06/2560  6 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
5 05/2560 6 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส+ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
4 04/2560 6 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
3 03/2560 16 มี.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
2 02/2560 19 เม.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
1 01/2560 19 เม.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon