Get Adobe Flash player
Home | การจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

การจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

คำสั่งการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
2 03/2561 20 พ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
1 06/2560  6 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon

ประเด็นการจัดการความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) / กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ปฏิทินการดำเนินการการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

กิจกรรมการจัดการความรู้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ