Get Adobe Flash player
หน้าแรก | กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2023

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2023

 
 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนางานในหน้าที่สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 
 ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้ขอบเขตการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่