Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการตามระบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร

ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการตามระบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร

 

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- ข้อมูลจำนวนอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
- ข้อมูลงานอำนวยการความสะดวกของภูมิทัศน์ 
- ข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์และงานดูแลทำนุบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
- ข้อมูลงานดับเพลิง รักษาความปลอดภัย 
- ข้อมูลประเมินความพึงพอใจ
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- ข้อมูลประเมินระดับค่าคะแนนรายหลักสูตร
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง