Get Adobe Flash player


   
   
       

   
   
       


 


โครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้  "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม : KM to Innovation University"