Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
203 1892/2566 14 ก.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
202 1656/2566 11 ส.ค. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 2  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
201 1627/2566 8 ส.ค. 2566 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
200 1503/2566 18 ก.ค. 2566 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
199 1474/2566 14 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
198 1425/2566 10 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
197  1405/2566 7 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
196  1365/2565 5 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
195 1388/2566 6 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
194 1391/2566 6 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
193 1390/2566 6 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
192 1389/2566 6 ก.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
191 1324/2566 30 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
190 1322/2566 30 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
189 1321/2566 30 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
188 1323/2566 30 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
187 1270/2566 27 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
186 1269/2566 27 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
185 1228/2566 21 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
184 1194/2566 16 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
183 562/2566 27 มี.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM:Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
182 254/2566 10 ก.พ. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
181 127/2566 20 ม.ค. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOS Formulation)” 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
180 44/2566 9 ม.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
179 43/2566 9 ม.ค. 2566 คำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
178 2286/2565 14 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
177 2433/2565 2 ธ.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและกำกับ ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ รุ่นสำเร็จปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
176 2397/2565 29 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
175 2222/2565 4 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
174 2029/2565 5 ต.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
173 1834/2565 12 ก.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
172 1224/2565 21 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
171 1694/2565 25 ส.ค. 2565 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
170 1598/2565 15 ส.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
169 1589/2565 8 ส.ค. 2565 คำสั่งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
168 1549/2565 8 ส.ค. 2565 คำสั่งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
167 1448/2565 21 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
166 1447/2565 21 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
165 1449/2565 21 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
164 1442/2565 21 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
163 1395/2565 11 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
162 1408/2565 18 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
161 1410/2565 18 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
160 1247/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
159 1322/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
158 1323/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
157 1321/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
156 1310/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
155 1312/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
154 1314/2565 30 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
153 1220/2565 21 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
152 706/2565 8 เม.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
151 524/2565 15 มี.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
150 95/2565 17 ม.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
149 1/2565 4 ม.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
148 2327/2564 23 ธ.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
147 2049/2564 17 พ.ย. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)ผู้ผ่านการอบรมการประเมินรุ่นที่1 ก่อนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ download icon

146 1702/2564 4 ต.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM:Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
145 1766/2564 12 ต.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตำม และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
144 1784/2564 14 ต.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
143 1577/2564 17 ก.ย. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดัมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
142 1444/2564 31 ส.ค. 2564 คำสั่งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
141 1362/2564 20 ส.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
140 1349/2564 19 ส.ค. 2564
คำสั่งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะสัตวแพทยศาสตร์/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/คณะเทคโนโลยีการจัดการ) 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
139 1266/2564 6 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
138 1267/2564 6 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
137 1242/2564 5 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
136 1243/2564 5 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
135 1250/2564 4 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
134 1238/2564 3 ส.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
133 1223/2564 2 ส.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
132 1235/2564 3 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
131 1211/2564 30 ก.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
130 1224/2564 2 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
129 1220/2564 2 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
128 1221/2564 2 ส.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
127 1206/2564 30 ก.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
126 1201/2564 30 ก.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยรัตภูมิ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
125 1202/2564 30 ก.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
124 1156/2564 22 ก.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานในโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0 (เพิ่มเติม)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
123 1141/2564 19 ก.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง  แต่งตั้งผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อรับการฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
122 988/2564 22 มิ.ย. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานในโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
121   979/2564 21 มิ.ย. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ในโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
120 868/2564 2 มิ.ย. 2564 คำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
119 799/2564 21 พ.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0 (เพิ่มเติม) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
118 798/2564 21 พ.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
117 746/2564 7 พ.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
116 218/2564 3 ก.พ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
115 184/2564 29 ม.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
114 1693/2563 22 ธ.ค. 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
113 168/2564 28 ม.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
112 1671/2563 19 ธ.ค. 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
111 1416/2563 30 ต.ค. 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
110 1410/2563 29 ต.ค. 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
109 1148/2563 24 ก.ย. 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
108 946/63 17 ส.ค.2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
อว0655.01/616 13 ส.ค.2563 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
อว0655.01/569 3 ส.ค.2563 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
อว0655.01/538 21 ก.ค.2563 หนังสือเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
อว0655.01/530 17 ก.ค.2563 หนังสือเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยการโรงแรงและการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
107 839/2563 17 ก.ค.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
106 825/2563 15 ก.ค.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
อว0655.01/512 13 ก.ค.2563 หนังสือเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประมง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
105 780/2563 8 ก.ค.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
104 779/2563 8 ก.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
103 618/2563 2 มิ.ย. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
102 274/2563 6 มี.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
101 56/2563 14 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
100 1589/2562 11 ธ.ค.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
99 1571/2562 6 ธ.ค.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
98 929/2562 7 ส.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
97 1018/2562 26 ส.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
96 909/2562 5 ส.ค. 2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
95 860/2562 26 ก.ค. 2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
94 826/2562 15 ก.ค. 2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
93 803/2562 9 ก.ค. 2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
92 772/2562 2 ก.ค. 2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
91 736/2562 25 มิ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
90 735/2562 25 มิ.ย. 2562 เพิ่มเติมและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
89 713/2562 20 มิ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
88 695/2562 17 มิ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
87 691/2562 14 มิ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
86 690/2562 14 มิ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
85 689/2562 14 มิ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
84 648/2562 30 พ.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับหน่วยงาน  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
83 451/2562 23 เม.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
82 409/2562 11 เม.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส.  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
81 394/2562 5 เม.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
80 367/2562 2 เม.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
79 356/2562 1 เม.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
78 291/2562 18 มี.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
77 116/2562 31 ม.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้ารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
76 1750/2561 28 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
75 1725/2561 26 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
72 1724/2561 26 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
71 1723/2561 26 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
70 1721/2561 26 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
69 1666/2561 11 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
68 1589/2561 21 พ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานบทความแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม : KM Innovation University”  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
67 1579/2561 20 พ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
66 1530/2561 9 พ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
65 1321/2561 4 ต.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
64 1105/2561 30 ส.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
63 816/2561 25 มิ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
62 754/2561 7 มิ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
61 742/2561 5 มิ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
60 737/2561 5 มิ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
59 - 18 ก.ค. 2561 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ประกอบคำสั่งที่ 690/2561 , 739/2561) [คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะบริหารธุรกิจ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี] ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
58 - 16 ก.ค. 2561 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ประกอบคำสั่งที่ 690/2561 , 739/2561) [คณะเกษตรศาสตร์ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี] ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
57 -  5 ก.ค. 2561 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ประกอบคำสั่งที่ 690/2561 , 739/2561) [คณะศิลปศาสตร์ , วิทยาลัยรัตภูมิ] ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
56 - 2 ก.ค. 2561 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ประกอบคำสั่งที่ 690/2561 , 739/2561) [คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร์ , วิทยาลัยรัตภูมิ] ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
55 - 20 มิ.ย. 2561 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ประกอบคำสั่งที่ 690/2561 , 739/2561) [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง , คณะอุคสาหกรรมเกษตร , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์] ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
54 837/2561 27 มิ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
53 739/2561 5 มิ.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
52 690/2561 25 พ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
51 561/2561 27 เม.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
50 555/2561 27 เม.ย. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
49 385/2561 19 มี.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
48 345/2561 7 มี.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
47 336/2561 5 มี.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
46 234/2561 14 ก.พ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระยะ 5 ปี)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
45 143/2561 30 ม.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
44 13/2561 8 ม.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
43 3/2561 5 ม.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
42 1683/2560 4 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
41 1654/2560 29 พ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ "ศรีวิชัย QA"  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
40 1653/2560 29 พ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ"  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
39 1578/2560 21 พ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและขอขึ้นทะเบียน TQR ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
38 707/2560 30 มิ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 (Pre - Audit) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
37 739/2560 22 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
36 734/2560 20 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
35 682/2560 7 มิ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. พ.ศ.2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
34 669/2560 6 มิ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
33 671/2560 6 มิ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
32 670/2560 6 มิ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
31 593/2560 23 พ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
30 554/2560 16 พ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
29 277/2560 10 มี.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
28 250/2560 7 มี.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2559  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
27 53/2560 18 ม.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
26 1425/2559 26 ธ.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ"  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
25 1306/2559 24 พ.ย. 2559 เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
24 1270/2559 14 พ.ย. 2559 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
23 1218/2559 27 ต.ค. 2559 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
22 892/2559 17 ส.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
21 1096/2559 26 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
20 1095/2559 26 ก.ย. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
19 1094/2559 26 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
18 1030/2559 9 ก.ย. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
17 845/2559 8 ส.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
16 793/2559 29 ก.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
15 748/2559 13 ก.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
14 554/2559 3 มิ.ย. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
13 492/2559  24 พ.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2558  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
12 394/2559 20 เม.ย. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
11 236/2559 26 ก.พ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
10 234/2559 26 ก.พ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการวางแผนรับการประเมินคุณภาพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
9 1043/2558 8 ต.ค. 2558 แต่งตั้งผู้เข้ารับการณ์สัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
8 957/2558 28 ก.ย. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
7 824/2558 31 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลับ ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
6 820/2558 27 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
5 823/2558 31 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
4 854/2558 4 ก.ย. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการประเมินใน 3 ระดับ : CHE QA Online ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
3 824/2558 31 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
2 820/2558 27 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเที่ยบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
1 1025/2557 23 มี.ค. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon