Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

           
        ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
           • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       

♦ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม

          • รองอธิการบดี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
           • ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา)

♦ นายสถาพร ขุนเพชร
           • รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี