Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ประวัติกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ประวัติกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2546  ชื่อสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  และได้จัดตั้งเป็นกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 เป็นกองงานส่วนสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

        ► งานบริหารงานทั่วไป : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานจัดประชุม/สัมมนา งานการเงินและพัสดุ งานบริหารงานบุคคลควบคุมดูแลการลงปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง งานบริหารงานงบประมาณรับ-ส่ง  ร่างโต้ตอบหนังสือ แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ คำสั่ง  จัดเก็บ ค้นหา  จัดทำทะเบียนเอกสาร งานทำลายเอกสาร  งานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร  จัดทำสำเนา เย็บเล่มเอกสาร ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์การพิมพ์  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ดูแลรักษาแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สำนักงาน

        ► งานวิเทศสัมพันธ์ : เป็นกลไกสำคัญสำหรับการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ทุกประเทศต่างเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานก้าวทันกับกระแสโลกาภิวัตน์และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมีเพื่อรองรับงานวิชาการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน   โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และทำหน้าที่ประสานให้บริการข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศ  อันจะนำไปสู่การประสานงานความร่วมมือที่ดีในอนาคต  ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดตั้งงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค

         ► งานประกันคุณภาพการศึกษา : เป็นอีกภารกิจที่จำเป็นและมีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  เพราะได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรา 47  โดยระบุว่าให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  นอกจากนี้ในมาตรา 48  ยังระบุไว้ว่า   “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   มีเป้าหมายในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและชัดเจนจากหลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญในการช่วยผลักดันการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการโดยการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ   การช่วยเหลืออาจารย์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่กำหนดไว้