Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

♦ งานวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ♦
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 - 7431 - 7142 (หมายเลขภายใน : 2150 , 2151 , 2152) (IP PHONE : 1350 , 1351 , 1352 , 1353) โทรสาร : 0 - 7431 - 7142
E - Mail Address : (งานวิเทศสัมพันธ์) internationalaffairs.rmutsv@gmail.com (งานประกันคุณภาพ) qa.rmutsv@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rmutsv.qa.3