Get Adobe Flash player
หน้าแรก | วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
         “กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์  เพื่อการมีอาชีพอิสระ พัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาตามภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
 1. ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
 2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 3. เป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก ระดับประเทศและต่างประเทศ
 4. แนะนำและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง จัดทำและออกหนังสือนำการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ 
 5. เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลืออาจารย์ประจำ นักศึกษา ในการศึกษาต่อต่างประเทศ
 6. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ  ดำเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ
► ยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ
 2. พัฒนาการบริหารจัดการทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนำระบบ IT เข้ามาใช้
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. ส่งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สู่มาตรฐานการศึกษาของประเทศ
 5. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิเทศสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 6. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ