Get Adobe Flash player
หน้าแรก | โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 1 ก่อนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 1 ก่อนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

 

 

 

 

                                                    
                             QR CODE : แบบสอบถามประเมินความเห็นในการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

  

         

โดย : งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 - 7431 - 7142 (หมายเลขภายใน : 2150 , 2151 , 2152) (IP PHONE : 1350 , 1351 , 1352 , 1353) โทรสาร : 0 - 7431 - 7142