Get Adobe Flash player
หน้าแรก | กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022” ของสำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022” ของสำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022” ของสำนักงานอธิการบดี
ภายใต้ขอบเขตการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
2564  ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 มีนาคม 2565)

óกำหนดการ

óผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

óแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดส่งผลงาน

óแบบฟอร์ม KM

óผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานอธิการบดี

óประกาศผลผู้ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

óภาพประกอบกิจกรรม KM 


 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022” ของสำนักงานอธิการบดี
ภายใต้ขอบเขตการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
2564  ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 มีนาคม 2565)

óกำหนดการ

óผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

óแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม KM

óแบบฟอร์ม KM

óผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของผู้เสวนา

óผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานอธิการบดี

óประกาศผลผู้ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

óประกาศชื่นชมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

óบันทึกองค์ความรู้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

óภาพประกอบกิจกรรม KM

óแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี