Get Adobe Flash player
Home | โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ : RUTS KM DAY

โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ : RUTS KM DAY

  โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้

Rajamangala University of Technology Srivijaya Knowledge Management : RUTS KM


► โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม : Knowledge Management Innovation University

วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใช้บางยา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 59 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ : RUTS KM
รูปแบบการเขียนบทความแนวปฏิบัติที่ดี
กำหนดการโครงการ เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงานบทความแนวปฏิบัติที่ดี
กำหนดการส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและรายละเอียด เกณฑ์การพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ"
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ : CoP คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
    รางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
    ผลการพิจารณาบทความแนวปฏิบัติที่ดี
    ผลรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี
       
แบบฟอร์มการเขียนบทความแนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
แบบฟอร์มบันทึกองค์ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ : CoP แบบฟอร์มการให้คะแนนพิจารณาตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่ดี [เข้ารหัสเฉพาะกรรมการ]
แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ : CoP    
       
ตัวอย่างการเขียนผลงานบทความแนวปฏิบัติที่ดี    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินบทความแนวปฏิบัติที่ดี รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ เล่มบทความแนวปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ