Get Adobe Flash player
หน้าแรก | โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUA-QA for Programme Assessment Version4.0 27-06-2021

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUA-QA for Programme Assessment Version4.0 27-06-2021

 

 

 ►► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0   

 

 

                                                      
                                                QR CODE : ประเมินความพึงพอใจ

 

 

  

         

โดย : งานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 0 - 7431 - 7142 (หมายเลขภายใน : 2150 , 2151 , 2152) (IP PHONE : 1350 , 1351 , 1352 , 1353) โทรสาร : 0 - 7431 - 7142