Get Adobe Flash player
Home | ระบบลงทะเบียนและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/การประชุม

ระบบลงทะเบียนและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/การประชุม

► ระบบลงทะเบียนและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/การประชุม วัน/เดือน/ปี เฉพาะเจ้าหน้าที่ของงาน
แบบตอบรับการเป็นคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565  17 กรกฎาคม 2566
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs Formulation 
30 มกราคม 2565  
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ครั้งที่ 2/2565 
21 ธันวาคม 2565 
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ประจำปีการศึกษา 2565  22 พฤศจิกายน 2565   
แบบตอบรับรายชื่อผู้ประสานงานและกำกับติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และติดตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต รุ่นสำเร็จปีการศึกษา 2564    
แบบตอบรับเข้าร่วมและรับการสัมภาษณ์ ในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564  10-11 ตุลาคม 2565
แบบตอบรับ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  30 สิงหาคม 2565 
แบบตอบรับ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022" ครั้งที่ 2  23 มีนาคม 2565 
แบบตอบรับ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022" ครั้งที่ 1 

2 มีนาคม 2565

แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564  7 กุมภาพันธ์ 2565 
แบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 1 ก่อนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
18 พฤศจิกายน 2564
แบบตอบรับ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563  12 ตุลาคม 2564
แบบตอบรับการประชุมการชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 2  7 กรกฎาคม 2564
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการพิจารณาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  27 เมษายน 2564
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0  21 เมษายน 2564
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  31 มีนาคม 2564
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom  16 ตุลาคม 2563
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมประชุม “ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับสายสนับสนุน”วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting  16 ตุลาคม 2563
ระบบตอบรับอัตโนมัติการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QAในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  26 สิงหาคม 2563  
ระบบตอบรับอัตโนมัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 23-24 กันยายน 2563
ระบบตอบรับการเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 มีนาคม 2563
ระบบตอบรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 6 มีนาคม 2563
ระบบตอบรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563 13 มกราคม 2563 
ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำ ปค. 5 ย่อย ของหน่วยงาน  28 ตุลาคม 2562  
ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  5 - 6 กันยายน 2562
ประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 2 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561  23 พฤษภาคม 2562
การประชุมหารือการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ ปวส. ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐานและส่วนที่เกี่ยวข้อง  30 เมษายน 2562
การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน  26 เมษายน 2562
การประชุมรับฟังการชี้แจงตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  24 เมษายน 2562
การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวส. ครั้งที่ 1/2562 15 มีนาคม 2562
การประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ครั้งที่ 2/2561 12 ธันวาคม 2562
โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้  9 มกราคม 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนนักปฏิบัติ" [CoP] ประจำปีการศึกษา 2561  9 มกราคม 2562
ตอบรับกรรมการพิจารณาและตัดสินบทความแนวปฏิบัติที่ดีโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ 9 มกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 8 พฤศจิกายน 2561
ประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1/2561 9 พฤศจิกายน 2561
RUTS Co-QA DATA HUB [เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง]