Get Adobe Flash player
Home | ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
ระบบสารสนเทศแบบระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
ระบบสารสนเทศแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)