Get Adobe Flash player
Home | รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

♦ รายงานการประชุมการดำเนินงาน ITA มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 21 ธันวาคม 2561
         
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 10 เมษายน 2562
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 6 มีนาคม 2562
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 24 กรกฎาคม 2561
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 9 เมษายน 2561
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 20 มีนาคม 2561
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
         
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 23 พฤษภาคม 2562
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 8 พฤศจิกายน 2561
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 4 มิถุนายน 2561
         
♦ รายงานการประชุมหารือการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 30 เมษายน 2562
♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1/2562 15 มีนาคม 2562
♦ รายงานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ครั้งที่ 2/2561 : ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 12 ธันวาคม 2561
♦ รายงานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ครั้งที่ 1/2561 : กรณีผู้สำเร็จ ปวส. เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์ฯ 9 พฤศจิกายน 2561
♦ รายงานการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 4 เมษายน 2561
♦ รายงานการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 19 มกราคม 2561