Get Adobe Flash player
Home | เกี่ยวกับการดำเนินการ ITA

เกี่ยวกับการดำเนินการ ITA

► แผนบริหารความเสี่ยง 
  > แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  > แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  > แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
► คำสั่ง ITA
  > คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 618/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  > คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1725/2561 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  คำสัง มทร.ศรีวิชัย ที่ 367/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
► แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
  แผนความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
►  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
►แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
►รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  >การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
  >การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562
  >รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562
  การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   
►มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
> แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ศรีวิชัย
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
   
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
►อื่นๆ
> แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ ป.ป.ช. (สข 0017.3/ว1439)
> กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. โดย : ศ.ดร.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา
> เอกสารประกอบโครงการอบรมเกณฑ์การประเมิน ITA โดย : คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.