Get Adobe Flash player
Home | เกี่ยวกับการดำเนินการ ITA

เกี่ยวกับการดำเนินการ ITA

►การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  > การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  > การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   
►การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  >
   
►แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
►รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
►มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
   
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
►อื่นๆ
> แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ ป.ป.ช. (สข 0017.3/ว1439)
> กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. โดย : ศ.ดร.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา
> เอกสารประกอบโครงการอบรมเกณฑ์การประเมิน ITA โดย : คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.